Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 12/11/2020 của Đảng ủy Công ty Than Dương Huy - TKV về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020, trong tuần qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Than Dương Huy đã tích cực triển khai, thực hiện đúng tiến độ, 38/38 chi bộ đã tổ chức thành công Hội nghị trước ngày 03/12/2020.

Trước đó, các văn bản thông báo, hướng dẫn tổ chức việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đã được Đảng bộ Công ty triển khai cụ thể tới từng Chi bộ. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên hầu hết Hội nghị các chi bộ đều diễn ra với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, đạt kết quả tốt.

Hội nghị Kiểm điểm của Chi bộ Đào lò 2

Tại Hội nghị, các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tự đánh giá xếp loại mức chất lượng tập thể chi bộ và kiểm điểm, đánh giá, biểu quyết mức xếp loại chất lượng đảng viên. Kết quả tổ chức Hội nghị của các chi bộ được đánh giá đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, với tinh thần dân chủ, khách quan, đúng thực chất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Cũng tại kỳ sinh hoạt này, một số chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên đợt 12/11/2020.

Hội nghị Kiểm điểm của Chi bộ Than 1

Qua Hội nghị đã giúp cho các tập thể, cá nhân tự soi rọi, tự sửa lại mình; khẳng định không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Kiểm điểm của Chi bộ Phòng Cơ điện - Vận tải

 Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên cùng nhìn nhận và đánh giá về quá trình lãnh đạo, điều hành của tập thể chi bộ cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đảng viên đối với nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động của các chi bộ trong năm 2021, tiếp tục tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ đảng trong Đảng bộ Công ty, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV trong sạch vững mạnh.

Thực hiện: Truyền thông DH