Năm 2020, Công ty Than Dương Huy vinh dự được Tập đoàn TKV chọn là đơn vị tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn – VSLĐ. Song do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty đã tổ chức hình thức phát động phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo được mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tuyên truyền trong Tháng công nhân – Tháng hành động về An toàn – VSLĐ năm 2020.

Theo đó, sáng ngày 06/5/2020, Công ty đã đồng loạt tổ chức Phát động Tháng công nhân – Tháng hành động về An toàn – VSLĐ năm 2020 tại Nhà giao ca các Phân xưởng trong cả 3 ca sản xuất.

Để thực hiện, Công ty đã xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trước, trong và sau tháng hành động. Trong đó đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn – VSLĐ tại nơi làm việc”.

Cùng phối hợp, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty cũng ban hành Kế hoạch tổ chức và hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về AVSLĐ năm 2020. Trong đó nêu rõ mục tiêu thông qua các hoạt động của Tháng công nhân – Tháng AT-VSLĐ năm 2020 nhằm động viên khích lệ toàn thể CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất để đạt được: “Năng suất cao –An toàn lao động – Thu nhập tốt”.

Tháng Công nhân – Tháng hành động về AVSLĐ được tổ chức định kỳ vào từ ngày 01/5 đến 31/5 hằng năm nhằm thông tin tuyên truyền đến người lao động về các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: Truyền thông DH