Các Phòng ban - Phân xưởng

Các Phòng ban:

1. Văn phòng Giám đốc            

2. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

3. Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí

4. Phòng Vật tư

5. Phòng Tổ chức lao động - Tiền lương

6. Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ

7. Phòng Điều khiển sản xuất

8. Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

9. Phòng Trắc địa - Địa chất

10. Phòng Cơ điện - Vận tải

11. Phòng Đầu tư - Môi trường

12. Phòng KTAT và BHLĐ

13. Phòng KCS - Tiêu thụ

14. Trạm Y tế

Các Phân xưởng:

1. Phân xưởng Khai thác Than 1

2. Phân xưởng Khai thác Than 2

3. Phân xưởng Khai thác Than 3

4. Phân xưởng Khai thác Than 4

5. Phân xưởng Khai thác Than 5

6. Phân xưởng Khai thác Than 6

7. Phân xưởng Khai thác Than 7

8. Phân xưởng Khai thác Than 8

9. Phân xưởng Khai thác Than 9

10. Phân xưởng Khai thác Than 10

11. Phân xưởng Đào lò 1

12. Phân xưởng Đào lò 2

13. Phân xưởng Đào lò 3

14. Phân xưởng Đào lò 4

15. Phân xưởng Đào lò Cơ giới

16. Phân xưởng Vận tải lò 1

17. Phân xưởng Vận tải lò 2

18. Phân xưởng Vận tải Ô tô

19. Phân xưởng Khai thác Lộ thiên

20. Phân xưởng Thông gió - Thoát nước - Đo khí mỏ

21. Phân xưởng Sửa chữa Cơ điện

22. Phân xưởng Trạm mạng

23. Phân xưởng Sàng tuyển

24. Phân xưởng Phục vụ Đời sống