Lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ

1. Bí thư Đảng ủy Công ty      

                    - Đ/ Nguyễn Văn Tuân:      1978 – 1981

                    - Đ/c Cao Tức:                  1981 – 1987

                    - Đ/c Nguyễn Trần Tự:      1987 – 1991

                    - Đ/c Lê Sỹ Chương:         1991 – 2000

                    - Đ/c Phạm Văn Chạm:      2000 – 2005

                   - Đ/c Tạ Văn Lai:              2005 – 2013

                   - Đ/c Phạm Thiên Bấm:      2013 – 2015

                   - Đ/c Nguyễn Đình Thịnh:  2015 – 2016

                   - Đ/c Trần Danh Nghị:       Từ 6/2016

          2. Giám đốc Công ty

                   - Đ/c Phạm Thế Duyệt:      1978 – 1979

                   - Đ/c Phạm Hồng Kỳ:        1979 – 1980

                   - Đ/c Nguyễn Xuân Tý:      8/1980 – 6/1981

                   - Đ/c Nguyễn Xuân Oánh:  6/1981 – 11/1981

                   - Đ/c Trương Công Điểu:   11/1981 – 1/1990

                   - Đ/c Trương Văn Hoành: 1/1990 – 6/1991

                   - Đ/c Luyện Văn Thân:       6/1991 – 1996

                   - Đ/c Phạm Văn Sáu:         1996 – 4/1999

                   - Đ/c Chu Văn Viễn:          4/1999 – 6/2009

                   - Đ/c Nguyễn Đình Thịnh: 6/2009 – 6/2016

                   - Đ/c Bùi Xuân May:         6/2016 - 5/2020

                   - Đ/c Trần Mạnh Cường:   Từ tháng 6/2020

          3. Chủ tịch Công đoàn Công ty

                   - Đ/c Lê Ban:                    1978 – 1982

                   - Đ/c Nguyễn Văn Dần:      1982 – 1985

                   - Đ/c Phạm Trọng Yêm:     1985 – 1888 và 2000 – 2007

                   - Đ/c Lê Sỹ Chương:         1988 – 1991

                   - Đ/c Đặng Quang Long:    1991 – 1997

                   - Đ/c Phạm Văn Chạm:      1997 – 1999

                   - Đ/c Đỗ Đình Hiền:          1999 – 2000

                   - Đ/c Trần Văn Toản:        Từ 2007

          4. Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty:

                   - Đ/c Lê Sỹ Chương:         1978 – 1981

                   - Đ/c Lê Ngọc Hiển:          1981 – 1982

                   - Đ/c Phạm Đức Duyên:     1982 – 1985

                   - Đ/c Phạm Minh Ký:         1985 – 1986

                   - Đ/c Lê Ngọc Hòa:           1986 – 1989

                   - Đ/c Phạm Văn Hữu:        1989 – 1992

                   - Đ/c Trần Danh Chức:      1992 – 1997

                   - Đ/c Bùi Văn Ngợi:           1997 – 1999

                   - Đ/c Trần Danh Nghị:       1999 – 2002

                   - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn:    2002 – 2007

                   - Đ/c Nguyễn Hữu Thanh:  2007 – 2010

                   - Đ/c Nguyễn Duy Trinh:    2010 – 2014

                   - Đ/c Nguyễn Thanh Tùng: 2014 - 2020

                   - Đ/c Lương Văn Cường:    Từ 2020