Sáng ngày 23/12/2018, Công ty Than Dương Huy - TKV đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 130 CBCNV thuộc đối tượng 4. Lớp học do đồng chí Lê Viết Ven – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục chính trị Thành phố Cẩm Phả giảng dạy

Tại lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Xây dựng đất nước và nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ công tác QPAN cho cán bộ, đảng viên làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị ngày càng hiệu quả hơn.