Các Phòng ban - Phân xưởng

Các Phòng ban:

1. Văn phòng Giám đốc            

2. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

3. Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí

4. Phòng Vật tư

5. Phòng Tổ chức lao động - Tiền lương

6. Phòng Thanh tra - Pháp chế - Kiểm toán nội bộ

7. Phòng Bảo vệ - Quân sự

8. Phòng Điều khiển sản xuất

9. Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

10. Phòng Thông gió và Thoát nước mỏ

11. Phòng Trắc địa - Địa chất

12. Phòng Cơ điện - Vận tải

13. Phòng Đầu tư - Môi trường

14. Phòng KTAT và BHLĐ

15. Phòng KCS - Tiêu thụ

16. Trạm Y tế

Các Phân xưởng:

1. Phân xưởng Khai thác Than 1

2. Phân xưởng Khai thác Than 2

3. Phân xưởng Khai thác Than 3

4. Phân xưởng Khai thác Than 4

5. Phân xưởng Khai thác Than 5

6. Phân xưởng Khai thác Than 6

7. Phân xưởng Khai thác Than 7

8. Phân xưởng Khai thác Than 8

9. Phân xưởng Khai thác Than 9

10. Phân xưởng Khai thác Than 10

11. Phân xưởng Đào lò 1

12. Phân xưởng Đào lò 2

13. Phân xưởng Đào lò 3

14. Phân xưởng Đào lò 4

15. Phân xưởng Đào lò Cơ giới

16. Phân xưởng Vận tải lò 1

17. Phân xưởng Vận tải lò 2

18. Phân xưởng Vận tải Ô tô

19. Phân xưởng Khai thác Lộ thiên

20. Phân xưởng Thông gió - Thoát nước - Đo khí mỏ

21. Phân xưởng Sửa chữa Cơ điện

22. Phân xưởng Trạm mạng

23. Phân xưởng Sàng tuyển

24. Phân xưởng Xây dựng và Phục vụ

25. Phân xưởng Phục vụ Đời sống