Năm 2021, Công ty Than Dương Huy – TKV đặt ra mục tiêu không để xảy ra sự cố loại I và tai nạn lao động nghiêm trọng; giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn lao động nặng so với năm 2020. Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng với phương châm “An toàn là số 1 – sản xuất là số 2”.

Trong đó, việc xây dựng văn hóa tự giác trong chấp hành quy trình làm việc, nâng cao ý thức tự chủ an toàn cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Để triển khai, vừa qua, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Hà Nội xây dựng chương trình Hành động nâng cao An toàn sản xuất giai đoạn 2021-2022.

Chương trình hành động được triển khai trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ các mỏ than hầm lò lớn trong và ngoài nước, đánh giá thực trạng về sản xuất và an toàn tại Công ty để đưa ra các quan điểm, mục đích, cách tiếp cận mới về công tác an toàn và sử dụng có chọn lọc phù hợp với đặc thù riêng của Dương Huy. Các giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ bao gồm: Kỹ thuật công nghệ an toàn, tổ chức sản xuất và các giải pháp liên quan đến người lao động.

Duy trì nguyên tắc “Không an toàn, không sản xuất” để đảm bảo mục tiêu: “Mỗi người lao động đều có quyền trở về nhà an toàn sau một ca sản xuất”, hi vọng rằng, chương trình Hành động nâng cao an toàn sản xuất giai đoạn 2021-2022 sẽ được triển khai có hiệu quả tại Công ty Than Dương Huy.

Thực hiện: Truyền thông DH