Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-ĐU và Kế hoạch số 116/KH-ĐU, ngày 19/12/2022, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy-TKV đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty, Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc và các bộ phận xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trực tiếp là báo cáo viên.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hiểu sâu những nội dung cơ bản của 15 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, môi trường năm 2023 với 7 nhiệm vụ giải pháp cụ thể đã được đề ra trong Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Với chủ đề công tác: “Nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, từ việc học tập quán triệt các Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty sẽ cụ thể hóa những nội dung quan trọng thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Công ty, để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá với tinh thần quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả của Nghị quyết.

Sau Hội nghị này, việc Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XI

II và Nghị quyết số 12 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đps 100% đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết số 12 và xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu.

Thực hiện: Truyền thông DH